Algemene voorwaarden

Art. 1: Algemeen

 1. Een offerte van OFFITEL die door de opdrachtgever voor akkoord wordt bevestigd, wordt aldus een contract waarvoor onderhavige voorwaarden Gelden. Het contract is geldig voor de contractpartijen, vanaf het moment van goedkeuring van het voorstel door bevoegde personen of wanneer er per post of fax een bestelbon of een ander door (een bevoegde representant van) de opdrachtgever ondertekend document wordt ontvangen. De voorwaarden, hieronder gestipuleerd, zijn van toepassing op alle activiteiten die OFFITEL voor rekening van de opdrachtgever uitvoert.
 2. De aanvaarding van deze voorwaarden betekent dat de opdrachtgever afziet van zijn eigen algemene voorwaarden.
 3. Voorwaarden zijn geldig voor opdrachten uitgevoerd in België en in het buitenland, tenzij – voor het laatste geval – anders overeengekomen wordt.

Art. 2: Kwaliteit van de dienstverlening

 1. OFFITEL waarborgt de resultaten van haar werkwijze slechts nadat er werd overgegaan tot een test. Enkel in geval OFFITEL zélf oordeelt dat een test overbodig is, worden de vooropgestelde resultaten (zie objectieven van de samenwerking) zonder meer gewaarborgd. Het inlassen van een testfase maakt het mogelijk de ingezette middelen op hun waarde en efficiëntie te evalueren. Bijsturingen zullen gemaakt worden tot een optimale combinatie van de middelen bereikt is. OFFITEL wil de opdrachtgever waarheidsgetrouw informeren omtrent de werkmethodes die gebruikt worden en de resultaten die ze opleveren.
 2. Om de kwaliteit van onze diensverlening en dus ook de tevredenheid van de opdrachtgever zo goed mogelijk onder controle te houden, worden alle objectieven meetbaar, cijfermatig vooropgesteld. Gaandeweg zullen die normen ook daadwerkelijk gehanteerd worden om de samenwerking optimaal te laten verlopen.
 3. Beide contractpartijen hebben het recht maatregelen te nemen of wijzigingen door te voeren in het kader van een kwaliteitsverbetering, op voorwaarde dat deze wijzigingen voorafgaand en gedocumenteerd aan de andere partij worden gecommuniceerd.
 4. Een bepaalde foutentolerantie (< 4 %) in de kwaliteit van de door OFFITEL be- en verwerkte gegevens is normaal en aan te nemen door de opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat wijzigingen in de gegevens na datum van oplevering, overdracht van de resultaten niet kunnen beschouwd worden als zijnde fouten gemaakt door OFFITEL.
 5. De opdrachtgever heeft recht op volledige en permanente informering i.v.m. alle projectrelevante gebeurtenissen. Het is de opdrachtgever ook toegestaan op elk ogenblik controles uit te oefenen op de werkzaamheden van OFFITEL.

Art. 3: Gegevensmanipulatie

 1. OFFITEL verbindt zich ertoe de gegevens die de opdrachtgever te beschikking stelt niet voor doeleinden te gebruiken die afwijken van de contractuele overeenkomst.
 2. Bedrijfsgebonden informatie wordt niet meegedeeld aan derden zonder voorafgaandelijk akkoord tenzij de informatie zelf door de opdrachtgever wordt openbaar gemaakt of toegankelijk is voor het publiek.
 3. Gegevens geleverd door de opdrachtgever worden behandeld overeenkomstig de regels van de kunst om het omschreven doel te bereiken in het kader van de opdracht.
 4. OFFITEL verbindt zich ertoe gegevens enkel te veranderen, corrigeren of vernietigen na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Art. 4: Gebrekkige uitvoering van het contract

 1. In geval van wanuitvoering of vergissing, te wijten aan OFFITEL, verbindt deze zich ertoe verbeteringen aan te brengen of de werken terug uit te voeren, op eigen kosten, op voorwaarde dat de niet-konformiteit van de geleverde prestaties (aan de contractuele bepalingen) schriftelijk wordt meegedeeld binnen 5 werkdagen na aanvaarding van de dienstverlening ter discussie.
 2. Een door OFFITEL verschuldigde schadeloosstelling wegens wanprestatie kan nooit meer bedragen dan de kostprijs van de door OFFITEL uitgevoerde prestaties.
 3. Alle kosten die voortvloeien uit het laattijdig leveren van gegevens door de opdrachtgever zijn voor rekening van deze laatste.
 4. Voor permanente opdrachten wordt de aansprakelijkheid van OFFITEL beperkt tot één bedrag gelijk aan de waarde tijdens de laatste 2 maande (met uitsluiting van de waarde van het geleverde materiaal en de benodigdheden).

Art. 5: Intellectuele rechten

 1. Intellectuele eigendom zoals software, adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen en informatie, door OFFITEL ontwikkeld en/of aangepast aan de behoeften van de opdrachtgever, blijven behoudens andersluidende bepalingen eigendom van OFFITEL en mogen niet voor commerciële doeleinden geëxploiteerd worden door de opdrachtgever. Software en materialen dienen bij beëindiging van het contract terugbezorgd te worden.
 2. OFFITEL heeft het recht om de inlichtingen die zij bekwam tijdens de realisatie van het haar toevertrouwde werk en die niet behoren tot de activiteit van de opdrachtgever te gebruiken.
 3. De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen personeelsleden van OFFITEL in dienst te nemen, noch hiertoe enige voorbereidende stappen te ondernemen zonder voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van OFFITEL binnen een termijn van 12 maanden na de laatste opdracht door OFFITEL

Art. 6: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in geval van ernstige tekortkoming door OFFITEL: ernstige tekortkomingen zijn bijvoorbeeld het verzuimen aan de verplichtingen inzake vertrouwelijke en professionele manipulatie van gegevens; verzuim van het vermelden van een laattijdige uitvoering; …
 2. De opdrachtgever kan de overeenkomst stopzetten ten laatste 1 week voor de start van het project mits betaling van de eventueel reeds gemaakte kosten, of tijdens het project op dezelfde voorwaarden.
 3. OFFITEL heeft het recht de overeenkomst te beëindigen bij aantoonbare onwettigheid van de opdracht of indien de opdrachtgever
 • in gebreke blijft de overeengekomen vergoeding betalen
 • in gebreke blijft inlichtingen of materialen, nodig voor de uitvoering van de opdracht, te overhandigen
 • in liquidatie of overname is
 • een aanvraag tot schorsing van betaling heeft neergelegd

Na 14 dagen is de overeenkomst van rechtswege ontbonden ten nadele van de opdrachtgever.

Art. 7: Betaling van de factuur

Voor kortlopende opdrachten (< 6 maanden) wordt een voorschot gefactureerd van 40% op het  overeengekomenbedrag, te betalen voor de aanvang van het project, de resterende 60% worden gefactureerd wanneer de opdracht werd volbracht.

Langlopende opdrachten worden maandelijks gefactureerd à rato van de geleverde prestaties.

Facturen worden betaald uiterlijk 30 dagen na datum van verzending in Belgische valuta tenzij anders overeengekomen. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd op niet betaalde bedragen aan te rekenen vanaf de factuurdatum met een minimum van 61.97 €.

Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8: Betwisting van wederzijdse rechten en plichten

 1. Alle klachten worden ten gronde onderzocht.
 2. Enkel schriftelijk geformuleerde klachten binnen de voorziene termijn van 5 werkdagen na het einde van het project of na ontvangst van de factuur kunnen de betaling opschorten voor het betwiste gedeelte.
 3. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.
 4. Geschillen m.b.t. normen en uitvoeringsmodaliteiten kunnen steeds voorgelegd worden aan de bevoegde instanties.

Art.9: Prijzen leveringstermijn

 1. De gebudgetteerde prijzen omvatten noch BTW, noch ander belastingen, noch levering en vervoer, post en opslag.
 2. OFFITEL heeft het recht de vooropgestelde tarieven te wijzigen onder bijzondere omstandigheden of indien er onverwachte wijzigingen optreden m.b.t. loonkosten, Belgacomkosten of de kosten van nadere materialen of diensten, nodig om de opdracht uit te voeren.
 3. OFFITEL benadrukt het vrijblijvend karakter van de gegevens (diensten, aantallen, tarieven,…) in offerte en brochures
 4. Contracten, betrekking hebbend op zich herhalende of continue prestaties, afgesloten voor periodes van 1 jaar, worden geacht vervolgd te worden tenzij door uitdrukkelijk opzeg vanwege één van beide partijen middels aangetekende brief, uitdrukkelijk 30 kalenderdagen voor het einde van de contractuele periode.
 5. OFFITEL verbindt zich ertoe de in het contract gestipuleerde termijnen te respecteren. Bij overschrijding van deze termijnen is echter geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij klaarblijkelijk opzet of professionele tekortkoming kan aangetoond worden. Er is geen vergoeding verschuldigd indien een vertraging te wijten is aan elementen of gebeurtenissen buiten de wil van OFFITEL.
 6. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden bij beëindiging van de opdracht geretourneerd tenzij anders overeengekomen. De manuele contactfiches worden 3 maanden ter beschikking van de opdrachtgever gehouden. Deze dient zijn beslissing m.b.t. de fiches voor het verstrijken van de termijn zelf bekend te maken. De datafiles worden gearchiveerd en kunnen steeds ter beschikking gesteld worden.